O PORTALU

Portal Zdravlje je neprofitni i nekomercijalni portal koji ima za cilj da informiše, podrži i pomogne svim građankama i građanima u oblastima ostvarivanja adekvatne zdravstvene zaštite i poštovanja prava pacijenata.

Ovaj portal teži objavljivanju provjerenih zdravstvenih infromacijama u saradnji sa relevantnim stručnjacima.

Sajt zdravlje.co.me je inicijalno kreiran 2016. godine uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori