Alkoholizam i disfunkcionalnost porodice

  Alkoholizam predstavlja socijalni problem koji je sveprisutan u našem društvu kao fenomen čija rastuća pojava kontinuirano ugrožava, ne samo zdravlje pojedinca već i socijalne funkcije porodice. Postojanje alkoholičara unutar porodične strukture, može dovesti do temeljne degradacije porodične strukture, ozbiljno ugrožavajući odnose i dinamiku među članovima. Alkoholizam nije izolovan fenomen; on nije samo lični ili […]

 

Alkoholizam predstavlja socijalni problem koji je sveprisutan u našem društvu kao fenomen čija rastuća pojava kontinuirano ugrožava, ne samo zdravlje pojedinca već i socijalne funkcije porodice. Postojanje alkoholičara unutar porodične strukture, može dovesti do temeljne degradacije porodične strukture, ozbiljno ugrožavajući odnose i dinamiku među članovima.

Alkoholizam nije izolovan fenomen; on nije samo lični ili privatni problem. On je izazov s kojim se suočavaju svi oni koji su izloženi njegovim razornim efektima, uključujući i užu i širu porodicu, a posebno bračne partnere i djecu. S obzirom na to da je svaka osoba dio neke zajednice, prirodno je da se efekti alkoholizma osjećaju unutar tog okruženja. Alkoholičar ne može svoju zavisnost da praktikuje izolovano, van porodičnog okruženja, ili zajednice kojoj pripada; njegova ili njena zavisnost direktno utiče na sve članove porodice, doprinoseći razvoju alkoholizma kroz sve njegove faze. Posljedice bolesti pojedinca šire se na čitavu porodicu, koja postaje ugrožena. Takva porodica više nije sposobna za vršenje ni bioloških, ni ekonomskih, ni svojih psiho-socijalnih funkcija na društveno prihvatljiv način. Disfunkcionalnost porodice ogleda se u neusklađenim stavovima njenih članova, neuravnoteženim odnosima, u zanemarivanju obaveza, postepenoj dezintegraciji i dezorganizaciji porodice.

Zavisnost od alkohola uzrokuje brojne fizičke i emocionalne probleme, ne samo za osobu koja pije, već i za one koji su joj bliski. Istraživanja pokazuju da porodice pogođene alkoholizmom češće imaju niske nivoe emotivne povezanosti, izražajnosti i nezavisnosti. Parovi u kojima barem jedan član pati od alkoholizma imaju više negativnih interakcija nego parovi koji nisu pogođeni alkoholizmom. Članovi porodice često doživljavaju anksioznost, depresiju i sramotu zbog zavisnosti voljene osobe, što dodatno narušava porodične veze. Nedostatak povjerenja, laži i poricanje samo su neki od faktora koji dodatno pogoršavaju već napete porodične odnose.

Alkoholizam ne samo da pogađa pojedinca, već ima dalekosežne posljedice na cjelokupnu porodičnu dinamiku, izazivajući emocionalne, finansijske i socijalne probleme. Za efikasno rješavanje ovih problema neophodan je holistički pristup, koji uključuje kako tretman zavisnika – liječenje zavisnika, ali i podršku i terapiju za ostale članove porodice kako bi se sanirale posljedice alkoholizma i radilo na izgradnji zdravijih porodičnih odnosa.

Problemi uzrokovani alkoholizmom se ne rješavaju sami, a rješenja porodičnih problema obično zahtijevaju uključenost svih članova porodice. Da bi se prevazišli izazovi koje alkoholizam donosi, neophodno je da se svi članovi porodice angažuju u procesu izlječenja, bilo kroz podršku tretmanu zavisnika ili kroz učešće u porodičnom savjetovanju i terapiji. Čak i kada zavisnik odbija liječenje, porodica može tražiti pomoć i podršku kako bi se suočila sa izazovima i radila na izgradnji stabilnijeg i zdravijeg porodičnog okruženja.

 

 

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška porodicama u suočavanju sa kriznim situacijama nastalim zloupotrebom psihoaktivnih supstanci

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje besplatne usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i/ili alkohol, kao i ostalim članovima porodice koji su pogođeni zavisnošću od psihoaktivnih supstanci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i/ili alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem mail-a: office@cazas.org ili na broj telefona: 067 602 345