O tretmanu bolesti zavisnosti u Javnoj ustanovi smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti. Osnovana je 2008. godine od strane Skupštine Glavnog grada- Podgorica. Javna ustanova se sastoji iz dva prostorno odvojena paviljona- paviljon za zavisnike i paviljon za zavisnice. Do 2015. godine kapaciteti Javne ustanove su bili predviđeni samo za […]

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti. Osnovana je 2008. godine od strane Skupštine Glavnog grada- Podgorica. Javna ustanova se sastoji iz dva prostorno odvojena paviljona- paviljon za zavisnike i paviljon za zavisnice.

Do 2015. godine kapaciteti Javne ustanove su bili predviđeni samo za zavisnike, a od decembra 2015. godine osposobljeni su i kapaciteti za zavisnice.

Tretman bolesti zavisnosti u Javnoj ustanovi podrazumijeva promjenu životnog stila, što je mnogo više od uspostavljanja apstinencije od psihoaktivnih supstanci. Promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja klijenta/klijentkinje odvija se sistemski, organizovano i kontinuirano.

Osnovne programske aktivnosti sprovode se kroz savremene metode rada:
1. Psihoterapijska podrška;
2. Sociopodrška i savjetovanje;
3. Radno-okupaciona terapija;
4. Praćenje opšteg zdravstvenog stanja.

 

Tretman u Javnoj ustanovi traje najmanje 12 mjeseci rezidencijalnog boravka, koji se sastoji iz tri faze: adaptacija, rehabilitacija i resocijalizacija. Rezidencijalni tretman u Javnoj ustanovi se plaća.
Nakon toga, slijedi 12 mjeseci nerezidencijalnog tretmana koji podrazumijeva podržavanje novih klijenata/klijentkinja koji su u fazi rezidencijalnog tretmana i volontiranje za one klijente/klijentkinje koji su svojim primjerom pokazali da su usvojili sve sugerisane društveno prihvatljive obrasce ponašanja, a odbacili one negativne stečene tokom aktivne faze konzumacije psihoaktivnih supstanci.

 

U okviru rezidencijalnog tretmana sprovode se sljedeće programske aktivnosti:

1. Prijem i adaptacija klijenata;
2. Psihijatrijsko praćenje klijenta;
3. Grupna psihoterapija i rad u grupi;
4. Individualna psihoterapija;
5. Izlasci klijenata kao vid resocijalizacije;
6. Rad sa porodicom klijenata/klijentkinja;
7. Radno-okupaciona terapija;
8. Sportsko- rekreativne aktivnosti;
9. Saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama.

 

Nerezidencijalni tretman, shodno programu koji sprovodi Javna ustanova, traje 12 mjeseci i besplatan je za sve klijente/klijentkinje. Nakon uspješno okončanog rezidencijalnog dijela, klijent/klijentkinja stiče uslov za potpisivanje Ugovora o nerezidencijalnom tretmanu za narednih 12 mjeseci.

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Inkluzivna misija, podržanom od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Predstavlja dio kampanje među RE populacijom o mogućnostima liječenja od bolesti zavisnosti u Crnoj Gori.