Uticaj COVID 19 pandemije na obuhvat testiranjem na HIV u Crnoj Gori

Iako je testiranje na HIV besplatno, dobrovoljno, povjerljivo i anonimno stopa stopa testiranja na HIV u našoj zemlji je niska i kreće se oko 10 testiranih na 1000 stanovnika. Prema vrsti, testiranje može biti: – testiranje po indikacijama (kliničkim i epidemiološkim indikacijama) – dobrovoljno testiranje (DPST, opt-out testiranje trudnica, testiranje u biološkim istraživanjima) – obavezno […]

Iako je testiranje na HIV besplatno, dobrovoljno, povjerljivo i anonimno stopa stopa testiranja na HIV u našoj zemlji je niska i kreće se oko 10 testiranih na 1000 stanovnika.

Prema vrsti, testiranje može biti:

– testiranje po indikacijama (kliničkim i epidemiološkim indikacijama)

– dobrovoljno testiranje (DPST, opt-out testiranje trudnica, testiranje u biološkim istraživanjima)

– obavezno testiranje (testiranje dobrovoljnih davalaca krvi, tkiva i organa)

Najveće stope testiranih, izuzimajući dobrovoljne davaoce krvi, još uvjek imaju ambulantno/bolnički pacijenti koji se testiraju na zahtjev ordinirajućih ljekara u dijagnostičke ili preoperativne svrhe.

Testiranje na HIV u Crnoj Gori je značajno unapređeno otvaranjem Savjetovališta za povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST). Prvo Savjetovalište za DPST je počelo sa radom 2005. godine u Podgorici (u Institutu za javno zdravlje), a kasnije je otvoreno još sedam Savjetovališta u domovima zdravlja u sedam opština Crne Gore (Bar, Kotor, Herceg Novi, Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Pljevlja). Tokom godina, došlo je do značajnog porasta broja savjetovanih i testiranih u ovim centrima, posebno od započinjanja testiranja upotrebom brzih testova. Međutim, i dalje se u visokom procentu HIV infekcija otkriva u kasnijem (simptomatskom) stadijumu infekcije, kada je oštećenje imunog sistema značajno i kada je teže uspostaviti dobar terapijski odgovor kod pacijenta.

Pandemija Covid 19 je značajno uticala na sve segmente života i na cjelokupni zdravstveni sistem. S obzirom na preduzete mjere i reorganizaciju rada u zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji, bilo je očekivano da broj osoba koje su testirane na HIV, kao i broj registrovanih slučajeva HIV/AIDS-a, bude značajno manji u odnosu na prethodne godine.

Kao odgovor na epidemiju, uvedene su restriktivne mjere – mjere izolacije i karantina, fizičkog distanciranja, ograničenja kretanja, zatvaranja preduzeća u ugostiteljstvu i drugim sektorima, učenje na daljinu, reorganizacije i promjene rada zdravstvenih službi i dr. Servisi testiranja na HIV nisu zvanično prekidali sa radom i testiranje je dostupno sve vrijeme tokom trajanja pandemije. Međutim, usljed preopterećenosti zdravstvenih službi i reorganizacije posla, sama ponuda testiranja ali i zahtjevi za testiranjem su bili značajno smanjeni u odnosu na prethodne godine.

U Savjetovalištima za DPST tokom 2020. godine testirano je 546 osoba, što je za 36% manje u odnosu na 2019.godinu. Od ukupnog broja osoba testiranih u Savjetovalištima, 28% činile su osobe koje pripadaju grupama koje su više izložene HIV-u (muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, injektirajući korisnici droga, seksualne/i radnice/i).

Ostaje kao izazov podići obuhvat testiranjem kao i uvesti testiranje u zajednici koje može biti najbolji model da se nadoknade smanjeni obuhvati testiranjem kao i obuhvate ključne populacije.

Tekst je produkt #SOSprojekta