DIJABETES IMA SVAKI DEVETI ODRASLI GRAĐANIN CRNE GORE

Otkriven-dijagnostikovan dijabetes ima preko 29 700 odraslih osoba u Crnoj Gori (podaci Registra šećerne bolesti IJZCG i zdravstvena evidencija domova zdravlja). Nacionalna prevalenca dijabetesa iznosi oko 11 odsto

Porast broja oboljelih od dijabetesa u svijetu je i dalje prisutan. Nažalost, ovaj trend više je nego izvjestan i u narednim decenijama ovog vijeka.

Prema procjenama Internacionalne dijabetološke federacije, broj odraslih oboljelih od dijabetesa na planeti će se uvećati za preko 50% do 2045. godine. Za isti period očekuje se porast oboljelih od 15% u Evropi.

Otkriven-dijagnostikovan dijabetes ima preko 29 700 odraslih osoba u Crnoj Gori (podaci Registra šećerne bolesti IJZCG i zdravstvena evidencija domova zdravlja). Nacionalna prevalenca dijabetesa iznosi oko 11%. Udio neotkrivenog-nedijagnostikovanog dijabetesa u prevalenci dijabetesa čini preko 20 000 odraslih osoba. Drugačije rečeno, dijabetes ima svaki deveti odrasli građanin Crne Gore, a svakom trećem oboljelom dijabetes nije dijagnostikovan.

Radno sposobno stanovništvo je u velikom riziku od obolijevanja i razvoja komplikacija dijabetesa u Crnoj Gori. Godišnje, među otkrivenim osobama oboljelima od dijabetesa mlađi od 65 godina čine 60%. Komplikacije ima 9% dijagnostikovnih. Polovina oboljelih koji imaju komplikacije mlađa je od 65 godina.

Usvojene životne navike koje vode ka fizičkoj neaktivnost i porastu tjelesne mase sa pojavom porasta abdominalne (trbušne) gojaznosti direktno doprinose razvoju dijabetesa tipa 2. Među odraslim stanovnicima Crne Gore oboljelim od dijabetesa zastupljenost dijabetesa tipa 2 iznosi oko 95%. Takođe se evidentira visoka zastupljenost fizički neaktivnih pacijenata (40%), kao i pacijenata sa povišenom tjelesnom masom (80%), i onih koji su razvili rizičnu abdominalnu gojaznost (70%).

Svake godine između 30 i 40 osoba mlađih od 20 godina razboli se od dijabetesa u Crnoj Gori. Kod starijih od 15 godina bilježi se obolevanje od dijabetesa tipa 1, tipa 2 i gestacijskog dijabetesa. Djeca (strost do 14 godina) skoro isključivo obolijevaju od dijabetesa tipa 1. Godišnje između 20 i 30 djece ispolji dijabetes tipa 1.

Gestacijski dijabetes je poseban tip šećerne bolesti koji se može pojaviti u drugom ili trećem trimestru trudnoće. Godišnje se prijavi u Registar šećerne bolesti između 20 i 40 trudnica sa ovim tipom dijabetesa.

Crna Gora je zemlja sa visokom zastupljenošću oboljelih od dijabetesa sa nacionalnom prevalencom oko 11% i daljom tendencijom porasta broja novooboljelih. Životni stil sa lošim navikama u ishrani i sa odustvom odgovarajuće i dovoljne fizičke aktivnosti uz porodično nasleđe i sve starije stanovništvo predstavljaju glavni generator porasta oboljelih od dijabetesa tipa 2. S druge strane prihvatanjem i sprovođenjem široke društvene edukacije o značaju životnih navika za očuvanje zdravlja značajno (do 50%) bi smanjio broj oboljelih od šećerne bolesti. Pad broja oboljelih bi u doglednom vremenu imao i značajan finansijski efekat na smanjenje troškova zdravstvene zaštite. Do pandemije novog korona virusa preko jedne petine umrlih tokom kalendarske godine imalo je dijabetes tokom života. Evropa je region u svijetu sa najvećim brojem oboljele djece od dijabetesa tip 1 i u tom širem kontekstu treba sagledavati broj oboljele djece od dijabetesa u Crnoj Gori. Stoga, pred nama je vrijeme u kome neizostavno treba na bazi širokog društvenog konsenzusa donijeti održiv plan smanjenja obolijevanja od dijabetesa u Crnoj Gori.

piše Dr Dragan Likić, rukovodilac Registra šećerne bolesti Instituta za javno zdravlje