Mentalno zdravlje na čekanju zbog korone

Prema izvještaju, iako je trebalo prethodna Vlada nije usvojila ni opšti Protokol o postupanju u slučaju navoda zlostavljanja, ni formirala radnu grupu za analizu uslova i početak realizacije stambenih jedinica socijalnog stanovanja uz podršku

Država tokom prethodne dvije godine nije realizovala čak 60 odsto planiranih aktivnosti kojima je trebalo zaštititi i unaprijediti mentalno zdravlje u Crnoj Gori, s posebnim fokusom na osjetljive i rizične grupe.

Prema izvještaju koji je prethodne sedmice usvojila Vlada, u narednom periodu bi trebalo izgraditi Kliniku za psihijatriju Kliničkog centra (KC) sa odjeljenjem za dječju psihijatriju, s obzirom na to da u državi ne postoji obezbijeđen smještaj za djecu kojima je potrebna ova vrsta liječenja. Nadležno Ministarstvo zdravlja tvrdi da je, između ostalog, potrebno izmijeniti uputstvo o radu asertivnih timova, formirati Centar za mentalno zdravlje u Rožajama, gdje bi se dodatno zaposlili psiholozi, socijalni radnici i defektolozi, sprovoditi skrining alkoholizma i uspostaviti registar psihoza.

Iz Ministarstva zdravlja podsjetili su da su izabrani ljekari u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom još prije sedam godina edukovani na temu sprovođenja skrininga za alkoholizam, pa su poručili da treba uložiti napore da krenu sa realizacijom ovih akrivnosti…

“Tokom dvogodišnje realizacije Akcionog plana 2019-2020. za Strategiju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019–2023, realizovano je 18 odsto (šest) od ukupno 32 planiranih aktivnosti, djelimično realizovano 22 odsto (sedam) aktivnosti, a nije realizovano 60 odsto, odnosno 19 planiranih aktivnosti”, navodi se u dokumentu.

Prema izvještaju, iako je trebalo prethodna Vlada nije usvojila ni opšti Protokol o postupanju u slučaju navoda zlostavljanja, ni formirala radnu grupu za analizu uslova i početak realizacije stambenih jedinica socijalnog stanovanja uz podršku.

Među rijetkim aktivnostima koje su u potpunosti realizovane tokom prethodne dvije godine su obezbjeđivanje pravnog savjeta osobama koje su zadržane/upućene na liječenje o pravu na informisani pristanak na liječenje i pravnoj pomoći u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Takođe, lani su odobrene specijalizacije iz psihijatrije i to po jedna za dom zdravlja i bolnicu u Nikšiću i dvije za specijalnu bolnicu Dobrota. Specijalizaciju iz oblasti dječije psihijatrije završila su dva psihijatra KC, dok je jedna u toku, dok je jedan psihijatar Dobrote dobio specijalizaciju iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije.

Izrađen je i program edukacije nastavnog osoblja školskih ustanova u oblasti ranog prepoznavanja i intervencije kod poremećaja mentalnog zdravlja.

Iz Ministarstva zdravlja naglasili su da je stepen realizacije aktivnosti u prošloj godini smanjen zbog uticaja pandemije koronavirusa, a samim tim i preraspodjele kadrovskih, finansijskih i drugih resursa što je dovelo do zastoja ili ograničenja u sprovođenju aktivnosti.

U izvještaju se navodi da je prisutan pozitivan trend kada je riječ o osmišljavanju i sprovođenju mjera i programa promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih i poremećaja ponašanja, jer je uspostavljena nacionalna SOS dječja linija, ojačani kapaciteti u osnovnim i srednjim školama kroz inicijativu “Moje vrijednosti i vrline”, pripremljen edukativni materijal za razumijevanje izazova koji se javljaju u adolescenciji kod učenika sa posebnim obrazovnim potrebama…

Izvor: Portal Vijesti