Učini njegu zaraznom

NVO CAZAS je zvanično počeo sa implementacijom projekta „Učini njegu zaraznom“, koji sprovodi u saradnji sa ambasadom SAD-a u Crnoj Gori, a koji je finansiran kroz COVID 19 Response Fund.

Opšti cilj projekta je usmjeren na to da se obezbijedi podršku ranjivim grupamapogođenim COVID-om 19 u Crnoj Gori kroz identifikovanje izazova u oblasti zdravstvene zaštite, ljudskih prava, prava pacijenata i mentalnog zdravlja.

Projekatima za cilj da poboljša kapacitete pružaoca usluga i zdravstvenih radnika da pruže efikasniji odgovor na izazove koji su nastali epidemiološkom krizom COVIDa – 19, podigne nivo znanja o ranjivim grupama, mehanizmima za zaštitu njihovih prava i obezbijedi psihosocijalnu pomoć onima koji su pogođeni HIV-om, hepatitisom i onima koji su ranjivi na neki drugi način. Aktivnosti koje će biti sprovedene kroz ovaj projekat su osmišljene na način da pruže efikasan odgovor na prepoznate probleme ranjive populacije u Crnoj Gori.

Kroz projekat je planirano sprovesti obuke namijenjene pružaocima usluga na temu kriznog odgovora i savjetovanja, pravima pacijenata, kao i YouTube epizodama omentalnom zdravlju i psihosocijalnim pitanjima za vrijeme epidemije, i na taj način podići svijest građana o ovim važnim pitanjima.