Značaj policije u radu sa LGBT osobama i servisi podrške

Stvaranje bezbijednog okruženja za sve građane Crne Gore, treba da bude glavni prioritet rada države i njenih institucija. U nastavku možete pročitati više o mehanizmima zaštite, kao i o primjerima dobre prakse rada sa LGBT osobama od strane policije.

Sa ciljem povećanja povjerenja građana u institucije sistema, potrebno je prvenstveno popraviti pristup policijskih službenika prema ranjivim grupama. S tim u vezi, važno je uticati na jačanje povjerenja LGBT osoba, te ih osnažiti da prijave učinjeno nasilje, da se obrate policiji i da sa policjskim službenicima sarađuju na zaštiti svojih prava.

Kako bi policijski službenici bili dovoljno senzibilisani za rad sa pripradnicima marginalizovanih populacija, neophodno je kontinuirano raditi na edukaciji i profesionalizaciji njihovoga rada.

Nasilje prema pripradnicima LGBT populacije je ozbiljan problem koji doprinosi dodatnoj stigmatizaciji populacije. Mnogo je podataka koji govore o položaju LGBT osoba u Crnoj Gori. Pripradnici ove populacije se nalaze među najdiskriminisanijim, te su svakodnevno izloženi nasilju i trpe nasilje.

Kako bi se omogućila bolja zaštita, te se unaprijedio kvalitet života LGBT populacije, osnovana je policijska LGBT kontakt mreža. U svim centrima bezbijednosti su imenovane osobe koje su zadužene za kontakt sa LGBT osobama.

Njihova uloga je da pruže podršku licu koje se obraća centru bezbijednosti, te da mu pomogne u procesu prijavljivanja nasilje, omogući sve potrebne informacije kako bi osoba razumjela procedure, i da na kraju, jačaju povjerenje koje LGBT osobe imaju prema policiji. Na ovaj način se takođe doprinosi lakšem pristupu institucijama i olakšavanju komunikacije.

Važno je napomenti da su policijski službenici koji su kontakt tačke za LGBT populaciju, prošli specijalizovane obuke koje ih čine kompetentnima za obavljanje ovoga posla.

Postojanje ovog servisa za LGBT osobe je izuzetno važno, jer je Crna Gora i dalje patrijahalno društvo, pa je potrebno poseban akcenat staviti na jačanje kapaciteta ljudi koji rade sa LGBT populacijom, kako bi se uticalo na smanjenje stigma i diskriminacije prema istima.

Sem fizičkog i psihičkog nasilja, pripadnici LGBT populacije su često žrtve i cyber nasilja koje se dešava preko društvenih mreža.

Kako je u poslednjih par godina došlo do brzog napretka tehnologije, te su društvene mreže doživjele ekspanziju, istovremeno je došlo do smanjenja privatnosti. Međutim, postoje mehanizmi koji garantuju zaštitu bezbijednosti svih građana Crne Gore.

Ukoliko osoba dobija prijetnje putem društvenih mreža, mogu podnijeti prijavu Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova, koja preuzima vođenje postupka. Društvene mreže takođe imaju mehanizme za zaštitu korisnika, pa u slučaju govora mržnje, postoji mogućnost prijavljivanja neprikladnog sadržaja. Sem toga, moguće je podnijeti prijavu i CIRT-u, timu za cyber bezbijednost lično ili putem veb sajta www.cirt.me.

Iako su učinjeni pomaci u oblasti promocije ljudskih prava i zaštite bezbijednosti LGBT osoba, potrebno je i dalje kontinuirano raditi na primjeni Zakona o zabrani diskriminacije, kako bi se procesuirali slučajevi učinjenog nasilja, izrečenog govora mržnje i diskriminacije prema pripadnicima LGBT populacije.

 

Autor teksta je pripadnik LGBTIQ populacije. Aktivnost je dio projekta “Doprinos zaštiti ljudskih prava i promocija zdravstvene zaštite LGBTI osoba kroz jačanje svijesti i borbu protiv stigme i diskriminacije” koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.