Dom zdravlja Podgorica i Institut za javno zdravlje obilježili Svjetski dan porodice

Sa stanovišta medicinske struke prepoznato je da nedakvatno funkcionisanje porodice predstavlja jedan od osnovnih uzroka poremećaja zdravlja njenih članova. Stoga je važan zadatak zdravstvenog sistema da, sa aspekta svojih ingerencija, obezbijedi kreiranje i realizaciju mjera i aktivnosti kojima se unapređuju svi aspekti porodičnog zdravlja.

Pri tome, savjetovališta imaju vrlo značajnu ulogu u procesu afirmacije porodice i pružanja pomoći u riješavanju problema, kao i poboljšanju kvaliteta života njenih članova, kazala je prof.dr Agima Ljaljević, direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje na konferenciji za novinare, koju su povodom Svjetskog dana porodice organizovali Dom zdravlja Podgorica i Institut za javno zdravlje.

“Cilj rada Savjetovališta za brak, porodicu i seksualno zdravlje je pružanje podrške svim članovima radi razvijanja zdrave i funkcionalne porodice u zajednici i prevencije porodičnih disfunkcija. Pored toga, u okviru savjetovališta nastoje se prevenirati poremećaji zdravlja i dostići najveći mogući nivoi zdravlja. Savjetovalište, u budućnosti, treba da proširi spekat djelovanja u smislu većeg obuhvata korisnika i proširenje djelatnosti na ostale domove zdravlja”, rekla je Ljaljević.

Ljaljević je takođe istakla kako osnovna funkcija pružanja usluga treba da bude usmjerena ka preveniranju poremećaja porodičnih odnosa i unapređenja komunikacije, što predstavlja najznačajniju fazu u predupređenju mogućih velikih i malih problema koje ima ili može imati jedna porodica.

Psiholog u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Podgorica Marko Đurđić istakao je da svi zdravstveni radnici Doma zdravlja Podgorica aktivno učestvuju u očuvanju zdravlja porodice, te je poseban naglasak u zaštiti zdravlja porodice stavljen na centre za podršku, koji obezbjeđuju usluge dijagnostičkog, terapijskog, savjetodavnog i psihoedukativnog tipa.

“Vrste savjetovanja koje se pružaju našim građanima su predbračno, bračno i partnersko savjetovanje trudnica, terapija u slučaju razvoda, a problemima zbog kojih nam se klijenti obraćaju za pomoć pristupa se na humanostički i holistički način. Osnovni cilj ovih usluga je razvijanje zdrave i funkcionalne porodice u zajednici, kao i prevencija porodičnih disfunkcija”, naveo je Đurđić.

Socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Rajna Zečević kazala je da je porodica kao specfična društvena grupa u kojoj se čovjek formira kao ličnost, zadovoljava osnovne potrebe, ali mu ujedno i pruža osjećanja ljubavi, sigurnosti, zaštićenosti, kao i sposobnosti za uzajamnost, međusobnost žrtvovanja i pripadnost.

Pojedinac kao afirmisana ličnost ima veću mogućnost uključivanja u različite sfere društvenog života. Pored materijalne i socijalne, kako je navela, od neprocjenjivog značaja je dobijanje emocionalne podrške, koja značajno utiče na pojedinca da izradi svoj socijalni identitet, koji predstavlja jedan od važnih elemenata socijalizacije svake ličnosti.