Fenix CG i SOS telefon Berane korisnici #HealthUP mini grantova

U naredna četiri mjeseca realizovaće se aktivnosti za unapređenje zdravstvene zaštite djece i mladih i žrtava nasilja.

NVO CAZAS, NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica“ i Udruženje „Roditelji” objavile su u septembru konkurs za dodjelu malih grantova za projekte organizacija civilnog društva (OCD) iz sjeverne i južne regije Crne Gore.
Konkurs je objavljen u okviru projekta #Health Up – Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva”. Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Konkurs je svojim ciljevima i očekivanim rezultatima, bio usmjeren na uspostavljanje strateškog partnerstva između OCD i vladinog sektora u cilju poboljšanja zdravstvenog sistema u Crnoj Gori. Nakon zasijedanja komisije za ocjenu pristiglih prijava, a u skladu sa bodovnom listom, donijeta je odluka da se konkursom podrže projekti:

1. „Nasilje i zdravlje“ koji će realizovati NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, i
2. „Jačanje međusektorske saradnje u sistemu zdravstvene zaštite djece i mladih“ koji će realizovati NVO Fenix Crna Gora.

Projekat „Nasilje i zdravlje“ doprinijeće poboljšanju zdravstvene zaštite žrtava porodičnog nasilja kroz jačanje strateških partnerstava i međusektorske saradnje OCD i zdravstvenih ustanova. Kroz projekat je planirana, između ostalog, izrada i štampa Smjernica o postupanju zdravstvenih radnika u slučajevma nasilja u porodici u skladu sa Protokolom, obuka zdravstvenih radnika/ca o kvalitetnom tretmanu žrtava nasilja u porodici kao i organizovanje kampanje,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama sa temom „Uloga sistema zdravstvene zaštite u tretmanu žrtava nasilja u porodici“. Očekuje se da će projekat unaprijediti saradnju OCD i JZD u Beranama, osnažiti kapacitete zdravstvenih radnika u prepoznavanju postupanju, prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici kao i povećati nivo svijesti i informisanosti opšte i stručne javnosti o pravima žrtava nasilja u oblasti zdravlja.

Projektom „Jačanje međusektorske saradnje u sistemu zdravstvene zaštite djece i mladih“ unaprijediće se sprovođenje zakonodavnog i strateškog okvira u oblastima zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i poboljšaće se saradnja OCD sa ključnim insitucijama na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima zdravstvene zaštite. Sa ciljem jačanja međusektorske saradnje u sistemu zdravstvene zaštite djece i mladih kroz javno zagovaranje, usvajanje i razmjenu dobre prakse i umrežavanje, projektom je predviđeno, između ostalog, izraditi analizu stanja u vezi sa primjenom bolnih procedura među djecom i mladima i vodič: ,,Primjeri dobre prakse u primjeni bezbolnih procedura.