Na snazi Uputstvo o radu asertivnog tima

U cilju adekvatnije zaštite mentalno oboljelih lica i poboljšanja tretmana u njihovom liječenju Ministarstvo zdravlja preduzimelo je niz mjera i aktivnosti u dijelu unapređenja njihove zaštite i položaja.

Jedna od tih aktivnosti odnosi se na početak nove usluge u okviru zdravstvene zaštite mentalno oboljelih lica u Crnoj Gori, koja je uređena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a tiče se uvođenja kućnih psihijatrijskih posjeta od strane asertivnog tima.

Interdisciplinarni tim čine psihijatar, psiholog, socijalni radnik i medicinska sestra, a njihov rad se zasniva na potrebama mentalno oboljelih pacijenata koji su bili hospitalizovani u psihijatrijskim ustanovama najmanje dva puta za poslednju godinu, a koji su otpušteni na kućno liječenje.

Uputstvom o radu Asertivnog tima predviđeno je da psihijatar koji je liječio pacijenta za vrijeme hospitalizacije upozna pacijenta, odnosto staratelja ili zakonskog zastupnika sa uslugama tima, a nakon njihovog dobrovoljnog pristanka to evidentira na otpusnoj listi.

Pacijent se sa otpusnom listom javlja izabranom doktoru ili psihijatru u Centru za mentalno zdravlje i nakon evidencije u elektronskom izvještaju, izabrani doktor ili psihijatar obavještava tim o potrebi posjete, nakon čega se zakazuje datum i vrijeme posjete asertivnog tima. Za svaku planiranu kućnu posjetu obavezan je dogovor sa pacijentom, zakonskim zastupnikom ili starateljem.

Tim zajednički obrađuje pacijenta, pri čemu su svi članovi odgovorni za područje u okviru svojih nadležnosti. Obaveza interdisciplinarnog tima je da obavi najmanje dvije kućne posjete mentalno oboljelom licu u toku jedne godine nakon otpuštanja sa bolničkog liječenja kako je regulisano Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu standarda, normative i načina ostvarivanja primarne zdravstevne zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora.

Prilikom posjete pacijentu članovi tima dužni su da se pridržavaju utvrđenih pravila u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata.

Uputstvo je već stupilo na snagu i obavezujuće je za sve zdravstvene ustanove na primarnom nivou.