MINI GRANTOVI ZA NVO

Pravo učešća na konkursu imaju NVO registrovane u sjevernoj ili južnoj regiji Crne Gore. Rok za predaju projektnih aplikacija je 9. oktobar 2017. Konkurs se objavljuje u okviru projekta #Health Up – Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva.

grant 2NVO CAZAS, NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica“ i Udruženje „Roditelji” objavljuju konkurs za dodjelu malih grantova za projekte organizacija civilnog društva (OCD) iz sjeverne i južne regije Crne Gore.

Konkurs se objavljuje u okviru projekta #Health Up – Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva”. Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Opšti cilj konkursa je razvijanje participativne demokratije kroz osnaživanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi imale ključnu ulogu i uticaj na proces kreiranja politika i donošenja odluka u oblasti zdravstva.

Na konkurs se može prijaviti OCD koje ispunjava sljedeće kriterijume:
• Da je organizacija registrovana u sjevernoj (Andrijevica, Bijelo Polje, Berane, Kolašin Mojkovac, Plav, Pljevlja, Plužine, Šavnik, Žabljak, Rožaje i Petnjica) ili južnoj regiji Crne Gore (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Kotor i Ulcinj).
• Da organizacija nije korisnik sredstava programa „Civil Society Facility Montenegro Programme IPA 2014“

Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva će se kretati od minimalnog iznosa od 5.000,00€ do maksimalnog iznosa do 7.000,00€.
Subgrant programom može biti podržano maksimum 90% iznosa od ukupne vrijednosti projekta, dok je organizacija obavezna da obezbijedi 10% doprinosa za realizaciju projekta.

Od aplikanata se traži da dostave ispunjen aplikacioni paket, koji čine aplikaciona forma, budžet, LFM-matrica logičkog okvira i prateća dokumentacija. Rok za predaju projektnih prijedloga je produžen i to je 9. oktobar 2017. godine do 16h.

Više informacija o pravilima ovog poziva pogledajte u Vodiču. Aplikacioni paket možete preuzeti i ovdje.

Za nevladine organizacije čiji projekti budu podržani od strane Komisije, pružaće se kontinuirana mentorska i savjetodavna podrška iz oblasti upravljanja projektom.

Pitanja u vezi sa konkursom se mogu postavljati putem e-maila office@cazas.org ili putem telefona na broj: 020 658 520 i 067 602 345. Raspored info sesija biće objavljan na sajtu www.cazas.org i www.zdravlje.co.me.