Elektronsko zakazivanje specijalističkih pregleda

Ministarstvo zdravlja Crne Gore najavilo projekat elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda u javnim zdravstvenim ustanovama.

Prema riječima dr Vesne Miranović iz Direktorata za unaprjeđenje i kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, u zavisnosti od toga koju vrstu specijalističkog pregleda pacijent treba da osvari, izabrani ljekar je u obavezi da u skladu sa upustvom koje je dostavljeno svim domovima zdravlja, pripremi pacijenta za prvi specijalistički pregled.

Ovaj projekat će omogućiti pacijentima zakazivanje pregleda u mjestu u kome se nalazi njihov izabrani ljekar, čime će se pružiti kvalitetnija usluga pacijentima i smnjiti gužva kako i broj pritužbi od strane pacijenata na račun dužine čekanja na zdravstvenu uslugu.

Sem toga, dugoročno će se smanjiti sredstva koja se izdvajaju za putne troškove. Samo u prethodnoj godini na ime putnih troškova unutar sistema izdvojeno je 4,8 miliona eura.

Sada će pacijenti dolaziti kod svog izabranog ljekara koji će procijeniti da li pacijent treba da bude upućen na specijalistički pregled. U zavisnosti od toga koju vrstu specijalističkog pregleda pacijent treba da ostvari, izabrani ljekar će ubuduće biti u obavezi da u skladu sa Uputstvom, koje je dostavljeno svim domovima zdravlja, pripremi pacijenta za specijalistički pregled.

Ukoliko se radi o npr. kardiološkom pregledu, pacijent će morati da prethodno pribavi kompletne laboratorijske nalaze i još neke dijagnostičke pretrage. Time će se postići da se specijalistički pregled svojim sadržajem razlikuje od dosadašnjih, koji su se uglavnom svodili na davanje pacijentu spiska onih dijagnostičkih medota koje treba da obavi.

Nakon prikupljanja potrebnih laboratorijskih i drugih nalaza, izabrani ljekar zakazuje pacijentu pregled u ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa. Pacijent dobija uput sa tačnim vremenom pregleda kod ljekara specijaliste.

U slučaju da, nakon obavljenog pregleda, specijalista nije u potpunosti u prilici da pruži kompletanu zdravstvenu uslugu, već mu treba konsultacija ljekara sa tercijernog nivoa, on to konstatuje u svom izvještaju. Pacijent se sa izvještajem vraća svom izabranom ljekaru koji mu zakazuje termin kod ljekara specijaliste na tercijernom nivou.

Pacijent, čija je dobrobit u centru ovoga projekta, više neće biti u obavezi da dolazi u Klinički centar, ili da zove telefonom da zakaže pregled, već će to za njega raditi izabrani ljekar na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Izabrani ljekar prilikom zakazivanja prvog pregleda ne zna kod kojeg specijaliste ide pacijent, što će doprinjeti do podjednakog opterećenja ljekara u Kliničkom centru.

Nakon što pacijent u ustanovi obavi specijalistički pregled, vraća se svom izabranom ljekaru koji mu propisuje terapiju, planirane analize i zakazuje kontrolni pregled. Kontrolni pregled biće obavljen kod istog specijaliste. U slučaju da pacijent želi da promijeni specijalistu, zahtjev može da podnese direktoru klinike, uz obrazloženje.

U Kliničko bolničkom centru se novi sistem zakazivanja pregleda već primjenjuje. Da bi ovaj projekat funkcionisao, neophodna je potpuna saradnja KCCG, svih opštih bolnica i domova zdravlja. Pacijentima se apeluje da budu strpljivi i da pruže podršku, kako bi ovaj sistem zaživio na kvalitetan način.

Planirano je da se nakon nedelje dana realizacije projekta urade prve analize funkcionisanja sistema, kako bi se eventualne poteškoće i problemi rješavali u hodu. Ovakvi sistemi zakazivanja već se implementiraju u nekim zemljama regiona, dok neke već godinama pokušavaju da ga implementiraju.

Reforma sistema pružanja zdravstvenih usluga je bila neophodna, naročito kada se radi o listama čekanja i načinu na koji pacijenti dolaze na liste čekanja, jer se od 2070 primjedbi pacijenata u prošloj godini, njih 545 odnosilo na dužinu čekanja zdravstvene usluge, a 409 na organizaciju pružanja zdravstvene usluge,

Specijalistički pregled se po novom modelu zakazivanja neće se čekati duže od 30 dana.

Sem toga, Ministarstvo zdravlja ima u planu stvaranje liste bonafides ljekara, odnosno najtraženijih ljekara za koje je potrebno definisati način kako će biti dostupni pacijentima i pod kojim uslovima.
Na ovaj način bi se stvorila mogućnost i pružila šansa ljekarima da dodatno zarade, a istovremeno bi se pacijentima omogućio pristup upravo onom ljekaru kod koga žele da budu.