Prvi sastanak koalicije „HealthUP“

U Podgorici je u petak, četvrtog novembra, održan prvi sastanak koalicije nevladinih organizacije koje su aktivne u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite – HealthUP.

Koalicija je formirana u okviru programa „HealthUP“ koji sprovode CAZAS, SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja Podgorica i Udruženje Roditelji a ima za cilj jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

Programske aktivnosti koalicije i programa će se fokusirati na jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora i uspostavljanje strateškog partnerstva između OCD i Vlade u cilju poboljšanja sistema zdravstvene zaštite u korist svih građana.
Cilj formiranja Koalicije NVO koje su aktivne na ovom polju je prije svega povećanje nivoa njihove uključenosti u planiranje i sprovođenje relevantnih politika, izrada studija, analiza i drugih javnih praktičnih politika i publikacija u ovoj oblasti, organizovanje raznih događaja i seminara za predstavnike OCD i Vlade kako bi se ojačali njihovi kapaciteti, komunikacija i saradnja

FOTKA 1

Sastanku su prisutvovali predstavnici/ce sledećih organizacija članica koalicije:
• CAZAS
• SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica
• Udruženje Roditelji
• Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – UMHCG
• Sindikat doktora medicine Crne Gore
• Zdrava dona Montenegrina
• Juventas
• Crnogorska HIV fondacija
• Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

Na prvom sastanku koalicije, program menadžerka CAZAS-a, Sanja Šišović prezentovala je program i aktivnosti programa nakon čega su diskutovane naredne aktivnosti i koraci.