Health Up

Portal Zdravlje kreiran je u okviru programa HealthUP koji realizuju CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i udruženje Roditelji.

Cilj portala jeste da informiše, podrži i pomogne svim građanima u oblastima ostvarivanja adekvatne zdravstvene zaštite i poštovanja prava pacijenata. Uspostavljanjem informativnog portala o zdravlju kao svojevrsnog interaktivnog onlajn foruma, želimo da jačamo svijest i informisanost opšte i stručne javnosti o pravima građana kao pacijenata u zdravstvenom sistemu.
Program HealthUp osmišljen je kao doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa, koji će naredne dvije godine sprovoditi CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i udruženje Roditelji, je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.
Programske aktivnosti će se fokusirati na jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora i uspostavljanje strateškog partnerstva između OCD i Vlade u cilju poboljšanja sistema zdravstvene zaštite u korist svih građana. Ključne aktivnosti projekta su:
Formiranje Koalicije NVO koje su aktivne na ovom polju kako bi se povećao nivo njihove uključenosti u planiranje i sprovođenje relevantnih politika, izrada studija, analiza i drugih javnih praktičnih politika i publikacija u ovoj oblasti, organizovanje raznih događaja i seminara za predstavnike OCD i Vlade kako bi se ojačali njihovi kapaciteti, komunikacija i saradnja;
Praćenje primjene zakona i politika iz ove oblasti, sprovođenje zajedničkih aktivnosti u oblasti javnog zastupanja;
uspostavljanje informativnog e-portala o zdravlju kao svojevrsnog interaktivnog onlajn foruma, jačanje svijesti i informisanosti opšte i stručne javnosti o pravima građana kao pacijenata u zdravstvenom sistemu.

Primarne ciljne grupe projekta su građani, a zatim i ministarstva, javne zdravstvene ustanove i OCD aktivne na polju zdravstva, dok su korisnici ovog projekta svi korisnici zdravstvenih usluga u Crnoj Gori.
Sprovođenje programa „HealthUP“ omogućila je Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

:::: Efikasan i odgovoran sistem zdravstvene zaštite jedan je od ključeva društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore na putu ka članstvu u EU. :::