Prava pacijenata

Zdravlje nije  puko nepostojanje bolesti, već predstavlja stanje potpunog fizičkog, mentalnog, duhovnog i socijalnog blagostanja.

 

Poštovanje, zaštita i promocija prava, usluga i servisa za pacijente koji su korisnici/ce zdravstvenog sistema jedna je od osnovnih obaveza svake države.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o pravima pacijenata, pacijentima se obezbeđuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Pored toga pacijent ima pravo na:

 1.        slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije;
 2.        na informisanje i obavještavanje;
 3.        na samoodlučivanje (slobodan izbor);
 4.        uvid u medicinsku dokumentaciju;
 5.        pravo da odbije da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja;
 6.        na drugo stručno mišljenje;
 7.        privatnost i poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta;
 8.        na blagovremenu zdravstvenu zaštitu;
 9.        pravo na prigovor;
 10.    na naknadu štete;
 11.    na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.

Pacijent upoznat sa svojim pravima može aktivno da učestvuje u svom liječenju, a pacijentu upoznatom sa pravima osiguranika dostupnija je zdravstvena usluga.

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi direktoru zdravstvene ustanove ili ovlašćenom licu – zaštitniku prava pacijenata. u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora. Rad zaštinika prava pacijenata regulisan je Zakonom o pravima pacijenata koji je usvojen 2010.godine. Zakon o pravima pacijenata možete preuzeti ovdje

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanom obliku. Prigovor podnosi pacijent, član njegove uže porodice ili zastupnik pacijenta. Predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor odnosi. Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru.

Obrazac prigovora možete skinuti  ovdje.

Spisak svih zaštitnika prava pacijenata u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore možete preuzeti ovdje.

Za dodatne informacije, savjetovanje i/ili pomoć u oblasti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i poštovanja prava pacijenata možete se obratiti i CAZAS-u. Naš tim saradnika u okviru Savjetovališta za podršku pacijentima stoji Vam na raspolaganju i možete nas kontaktirati putem telefona 020/658 – 520 i 067/ 602 345 svakog radnog dana 09-16h ili putem maila office@cazas.org. Takođe, možete nas kontaktirati i putem kontakt forme u nastavku.

 

{module [387]}

{module [388]}